Teknisk och affä rsrö relseö versä ttningsservice   

 

Ö versä ttnings- och Localizationservice till engelska och franska som inbegriperQuebec franska. Lexis Communications finnas din mest bra valmö jlighet fö r affä rsrö relse och tekniska ö versä ttningar. Vi fö rsä krar din framgå ng, i att framlä gga dina idé er och produkter till en global marknad.

Genom att kombinera informationsteknik, vast hä nvisningresurser, bå de språ kligt och ä mnet fö rband, och genom vå r kvalificerade personal av ö versä ttare och redaktö rer, bestä llarebelå tenhet finnas garanterat.

dia_bluve.gif Tekniska manualer

dia_bluve.gif Ekonomisk information

dia_bluve.gif Marknadsfö ringsmaterial

dia_bluve.gif Fö rsä kringshandlingar

dia_bluve.gif Reklam/reklaminslag

dia_bluve.gif Sjukjournaler

dia_bluve.gif Meritfö rteckningar

dia_bluve.gif Undertexter/Voiceover

dia_bluve.gif Brev

dia_bluve.gif Mjukvaror

dia_bluve.gif Presentationer

dia_bluve.gif Juridiska dokument

dia_bluve.gif Webbplatser

dia_bluve.gif och mer. . .

Om du finnas intresserat i en professionell inriktning till kvalité som ä r teknisk och den affä rsrö relseö versä ttningen och localizationen hos de mest mycket konkurrenskraftiga hastigheterna, Lexis Communications, ger din firma uppmä rksamheten som den fö rtjä nar.

Lexis Communications garanterat:

dia_bluve.gif Korrekt lingvistik

dia_bluve.gif Perfekt fö rstå else och tydlighet  

dia_bluve.gif Vida ö verlä gsen alla andra

dia_bluve.gif Rimliga priser

Kontakt: Ö nskas ö versä ttning? Då ä r du vä lkommen att skicka ditt textmaterial till estimation@lexiscomm.net

 

 

Terms and Conditions       Privacy Policy       Site Map

Lexis Communications, Succursale Place d'Armes  C.P. 11, Montreal (Quebec) H2Y 3E9, Canada. Tel.: +1 514.243.0291  info@lexiscomm.net

Copyright (c) 2014   Lexis Communications All Rights Reserved.